คลังความรู้

การจัดองค์ความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

  • แผนการจัดองค์ความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์……………………………………….. [ : : C l i c k : : ]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้…………………………………… [ : : C l i c k : : ]

ระบบเน็ตเวิร์ค

  • วิธีแแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (แก้ Auto Proxy)…….. [ : : C l i c k : : ]
  • วิธีการหา Mac Address ของ Wireless…………………………………………… [ : : C l i c k : : ]

ระบบสารสนเทศ ERP/MIS/EDOC

  • เอกสารแนะนำวิธีเข้าใช้งานระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ต…… [ : : C l i c k : : ]
  • เอกสารแนะนำวิธีเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์……………………. [ : : C l i c k : : ]
  • วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อเข้าใช้งานระบบไม่ได้……………………………………………. [ : : C l i c k : : ]

ระบบบริการวิชาการ (moodle)

  • คู่มือการใช้งาน “สร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย moodle”………………………..  [ : : C l i c k : : ]
  • เอกสารแผ่นพับการสร้างหลักสูตร (สำหรับอาจารย์)……………………………… [ : : C l i c k : : ]
  • เอกสารแผ่นพับการเข้าใช้งานระบบ (สำหรับนักศึกษา)…………………………. [ : : C l i c k : : ]