โครงการอบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate ประจำปี 2559

captivate

สมัครเข้าร่วมอบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate

อบรมวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559

สำนักคอมพิวเตอร์

สมัครเข้าอบรมที่นี่ : http://goo.gl/forms/KCFuWlALhA