Category Archives: กิจกรรม/โครงการอบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

🎉สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทัก […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น” ผ่านการอบรมออนไลน์

สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “กา […]

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์หัวข้อ “การคุ้มครองข้อมูล และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคล […]