ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 1

ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 • อาจารย์ อรพิมพ์ มงคลเคหา
 • อาจารย์ รัตนสุดา สุภดนัยสร

รุ่นที่ 2 | พ.ศ.2556-2560 , พ.ศ.2560-2562

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (วาระที่ 1)

 • อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
 • อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์
 • ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (วาระที่ 2)

 • อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
 • ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
 • ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ

รุ่นที่ 3 | พ.ศ.2562-2566

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 • ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
 • ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ
 • ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี

รุ่นที่ 4 พ.ศ.2567-ปัจจุบัน

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 • ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย
 • อาจารย์​ ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ
 • ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม