ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

ไอซีทีภิวัฒน์ สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สร้างความพึงพอใจ สู่ผู้ใช้และสังคม

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการเป็นศูนย์กลางการบริการระบบไอซีทีที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ ส าหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้บริการด้านไอซีทีที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับสนับสนุนการจัดเรียนการสอน ส่งเสริมการ เรียนรู้ แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้งานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อบริการวิชาการด้านไอซีทีที่ทันสมัยให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม 5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการด้าน ไอซีที