โครงสร้างการจัดองค์กร


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์

  • สำนักงานผู้อำนวยการ

  • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  •  ฝ่ายระบบสารสนเทศ

  • ฝ่ายบริการวิขาการไอซีที

  •  ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

  •  ฝ่ายซ่อมบำรุง