บุคลากรภายในสำนัก


ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

tammasak

นาย ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
หัวหน้าสำนักงาน

นาง สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jakkapong

นาย จักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


ฝ่ายระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

noparit

นาย นพฤทธิ จันกลิ่น
ดูแลระบบเครือข่าย

phakdee

นาย ภักดี โตแดง
ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย

weeravut

นาย วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
ดูแลระบบเว็บไซต์

bangon

น.ส. บังอร เหล่าปิ่นเพชร
ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

📖 คู่มือปฏิบัติงาน

ronnakorn

นาย รณกร เรี่ยวแรง
พัฒนาระบบสารสนเทศ

wicha

นาย วิชชา สุขรัตน์
พัฒนาระบบสารสนเทศ

buraporn

น.ส. บุรพร ศรีสุวรรณ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

 


ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที

detarkom

นาย เดชอาคม คดเกี้ยว
ดูแลระบบ E-Learning

 


ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

satit

นาย สาธิต ถนอมศักดิ์
ควบคุมและดูแลห้องปฏิบัติการ

nutthapon

นาย ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
ควบคุมและดูแลห้องปฏิบัติการ

 


ฝ่ายซ่อมบำรุง

prathep

นาย ประทีป ขันธวุธ
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

pongsak

นาย พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

wuttipong

นาย วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์