บุคลากรภายในสำนัก


ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

นาย ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
หัวหน้าสำนักงาน

นาง สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย จักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


ฝ่ายระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

นาย นพฤทธิ จันกลิ่น
ดูแลระบบเครือข่าย

นาย ภักดี โตแดง
ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย

นาย วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
ดูแลระบบเว็บไซต์

น.ส. บังอร เหล่าปิ่นเพชร
ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

📖 คู่มือปฏิบัติงาน

นาย รณกร เรี่ยวแรง
พัฒนาระบบสารสนเทศ

นาย วิชชา สุขรัตน์
พัฒนาระบบสารสนเทศ

น.ส. บุรพร ศรีสุวรรณ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

 


ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที

นาย เดชอาคม คดเกี้ยว
ดูแลระบบ E-Learning

 


ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

นาย สาธิต ถนอมศักดิ์
ควบคุมและดูแลห้องปฏิบัติการ

นาย ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
ควบคุมและดูแลห้องปฏิบัติการ

 


ฝ่ายซ่อมบำรุง

นาย ประทีป ขันธวุธ
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

นาย พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นาย วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์