บริการอาจารย์-บุคลากร

 

สำหรับอาจารย์


แบบฟอร์มให้บริการต่างๆ

แบบฟอร์มขอรับบริการประมวลผลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ของสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศ ERP/MIS ของมหาวิทยาลัย

ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อีเมล์ และ เว็บไซต์

ห้องปฎิบัติการ และ ซ่อมบำรุง

บริการวิชาการ