ห้องปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

ชั้น 1

ห้อง EduRoam

ชั้น 3

ACTIVE LEARNING


DATA CENTER

ชั้น 5

1051

1053

1055

ชั้น 6

1061

1063

1064

1066

ชั้น 8 : สำนักคอมพิวเตอร์

โถงทางเดินบริเวณหน้าสำนักคอมพิวเตอร์


สำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์

ชั้น 9

ห้องรับรองวิทยากร


ห้องบันทึกและตัดต่อวีดีโอสำหรับการอบรม

ห้องปฏิบัติการสำหรับการฝึกอบรม 1092

ห้องบันทึกสื่อการสอน

ชั้น 10