ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางกำหนดการอบรมโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”

วันที่ /เวลา สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ห้องอบรม วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร 9 กรกฏาคม 2562 13.00-15.00 น. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 38 คน 1051 นายเดชอาคม คดเกี๊ยว นาววีระวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล 10 กรกฏา ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office 365 Education #หัวข้อการอบรม วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Section ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น และบุลคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

#สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และบุลคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายจักรพงศ์ จ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักคอมพิวเตอร์ และนำเสนอแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์เพื่ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

สำนักคอมพิวเตอร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมิณการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ประทานกรรมการ อาจารย์พิชิต กาล ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

{ประกาศรายชื่อ} โครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ "การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress" นาย อนุชา พิมพ์นนท์ นาง พัชรีภรณ์ บางเขียว นางสาว รัตนสุดา รักษากิจ อาจาร ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม] โครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android”

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android" ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ 10 ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยขั้นตอน ดังนี้ --- username = รหัสนักศึกษา (เช่น 61xxxxxxxx) password = รหัสบัตร ปชช.13 หลัก --- * ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office365 Education สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม Office365 Section1 (รอบเช้า) | Section2 (รอบบ่าย) Section1 (รอบเช้า) | Section2 (รอบบ่าย) ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการอ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::