ผู้บริหารสำนักคอมฯ


อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ 
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์