Press "Enter" to skip to content

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ (@bsru.ac.th)

วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล 0

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ (@bsru.ac.th) 1. เข้า INBOX แล้ว คลิ๊กตามรูปภาพ 2. กดตามรูปภาพ 4. ใส่รหัสผ่านเดิมที่ใช้งาน 5. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเป…