Press "Enter" to skip to content

ภาพกิจกรรม

โครงการ “การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการ "การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา" โดยได้ ...
อ่านเพิ่มเติม