Press "Enter" to skip to content

Posts published in มิถุนายน 2018

บริการของ Office365

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

เมื่อคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับ Account office365 แล้วนั้น  วันนี้เรามาดูกันว่าใน Office365 มีบริการอะไรกันบ้าง จากภาพข้างต้น จะพบกับแอพลิเคชั่…

การแก้ไขรหัสผ่านการใช้งาน Office365

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

หลังจากที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับ Account สำหรับการใช้งาน Account Office365 หรือ O365 (ออกเสีย โอ – สาม -หก-ห้า) ตามที่…

โครงการ “การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา”

km 0

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา&#…