Press "Enter" to skip to content

Posts published in เมษายน 2018

การใช้บริการเว็บเมล์ของมหาวิทยาลัย xxx.zz@bsru.ac.th

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

   บริการเว็บเมล์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ @bsru.ac.th เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้บริการแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิท…

การล้างข้อมูลการท่องเว็บ

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

ผุู้เขียนเชื่อว่าหลายท่าน คงเคยท่องเว็บไซต์ที่ต้องมีการล๊อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ อาทิ Mail, Facebook, Registration Web, Bank Online ซึ่งหากใช้เครื่อ…