Press "Enter" to skip to content

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ (@bsru.ac.th)

วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล 0

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ (@bsru.ac.th)

1. เข้า INBOX แล้ว คลิ๊กตามรูปภาพ

2. กดตามรูปภาพ

4. ใส่รหัสผ่านเดิมที่ใช้งาน

5. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง