Press "Enter" to skip to content

วิธีการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง รายมือชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามท้ายเอกสารใน “ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง” (ERP)

จลาสุภ ธรรมศักดิ์ 0

การเพิ่มข้อมูล หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามท้ายเอกสารใน “ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง” (ERP)

บทความโดย นายธรรมศักด์ จลาสุก

 

มีขั้นตอนง่าย ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ให้ทำการเข้าสู่ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง และเลือกไปที่เมนู “ข้อมูลระบบ”

 

ขั้นตอนที่ 2  เลือกเมนู “รายมือชื่อผู้ลงนามท้ายเอกสารขอใช้เงิน”

 

ขั้นตอนที่ 3  เลือกหน่วยงาน และคลิกปุ่มคัดลอกข้อมูล

 

3.1 กรณีที่หน่วยงานยังไม่เคยเพิ่มลายมือชื่อสามารถเพิ่มชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ลงลายมือในช่อง “ลงนามโดย” หลังจากเพิ่มรายชื่อเสร็จสิ้น ระบบจะทำการบันทึกโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถ
ทำการคลิกปุ่ม x เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย

 

3.2 กรณีที่หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อสามารถแก้ไขชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ลงลายมือในช่อง “ลงนามโดย” และทำวิธีเดียวกันกับ ข้อ 3.1

หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 ขั้นตอน การดำเนินการในขั้นทำใบขอซื้อ/จ้าง ระบบจะสามารถดึงรายมือชื่อผู้อนุมัติจากส่วนกลางตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในขั้นต้น