ค่านิยมองค์กร

 

ค่านิยมองค์กร

บริการด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว ใส่ใจผู้รับบริการ

iService

I – Integrity = มีจริยธรรม คุณธรรม ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำและมีจิตสำนึกด้วยตนเอง

S : Service mind=บริการด้วยใจ

E : Early response =ตอบสนองผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

R : Reliability= ไว้วางใจในการบริการของเรา

V : Value =สร้างคุณค่าแห่งการบริการ

I : Innovation =พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

C: Cooperation = สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

E : Excellence=การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561