ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มให้บริการต่างๆ

ระบบสารสนเทศ ERP/MIS ของมหาวิทยาลัย

ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อีเมล์ และ เว็บไซต์

ห้องปฎิบัติการ และ ซ่อมบำรุง

บริการวิชาการ


คู่มือการใช้งานโปรแกรม

สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle _____ [ : : C l i c k : : ]
Microsoft Excel 2010 _____ [ : : C l i c k : : ]
Microsoft Powerpoint 2010 _____ [ : : C l i c k : : ]
SPSS _____ [ : : C l i c k : : ]
Microsoft Office 365 _____ [ : : C l i c k : : ]
Google App for Education _____ [ : : C l i c k : : ]

เอกสารประกอบโครงการอบรม

Adobe Captivate _____ [ : : C l i c k : : ]
สำหรับโครงการอบรม moodle รุ่นที่ 2 (7-8 ก.ค. 59) _____ [ : : C l i c k : : ]
สำหรับโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ผู้นำด้านไอที _____ EMAIL | FACEBOOK | LINE