ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มให้บริการต่างๆ

ระบบสารสนเทศ ERP/MIS ของมหาวิทยาลัย

ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อีเมล์ และ เว็บไซต์

ห้องปฎิบัติการ และ ซ่อมบำรุง

บริการวิชาการ


คู่มือการใช้งานระบบ/โปรแกรม

สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle [ : : ดาวน์โหลด : : ]
Microsoft Excel 2010 [ : : ดาวน์โหลด : : ]
Microsoft Powerpoint 2010 [ : : ดาวน์โหลด : : ]
Microsoft Office 365 [ : : ดาวน์โหลด : : ]
SPSS [ : : ดาวน์โหลด : : ]
Google App for Education [ : : ดาวน์โหลด : : ]
ระบบอักขราวิสุทธิ์ [ : : ดาวน์โหลด : : ]
อีเมล์ (mail@bsru.ac.th) [ : : ดาวน์โหลด : : ]
คู่มือประกอบการอบรมวันที่ 19-22 มี.ค. 2561 [ : : ดาวน์โหลด : : ]

เอกสารประกอบโครงการอบรม

Adobe Captivate [ : : ดาวน์โหลด : : ]
สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle รุ่นที่ 2 (7-8 ก.ค. 59) [ : : ดาวน์โหลด : : ]
สำหรับโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ผู้นำด้านไอที EMAIL FACEBOOK |  LINE

การจัดการความรู้ (KM)