ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มให้บริการต่างๆ

ระบบสารสนเทศ ERP/MIS ของมหาวิทยาลัย

ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อีเมล์ และ เว็บไซต์

ห้องปฎิบัติการ และ ซ่อมบำรุง

บริการวิชาการ


คู่มือการใช้งานโปรแกรม

สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle
Microsoft Excel 2010
Microsoft Powerpoint 2010
SPSS
Microsoft Office 365
Google App for Education
[ : : C l i c k : : ]
[ : : C l i c k : : ]
[ : : C l i c k : : ]
[ : : C l i c k : : ]
[ : : C l i c k : : ]
[ : : C l i c k : : ]

เอกสารประกอบโครงการอบรม

Adobe Captivate
สำหรับโครงการอบรม moodle รุ่นที่ 2 (7-8 ก.ค. 59)
สำหรับโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ผู้นำด้านไอที
[ : : C l i c k : : ]
[ : : C l i c k : : ] | EMAIL [ : : C l i c k : : ] | FACEBOOK [ : : C l i c k : : ] | LINE [ : : C l i c k : : ] |