การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านไอทีเพื่อรองรับประเทศยุค 4.0 หลักสูตร “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle” โดย สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 23- 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา