งานบริหารงานทั่วไป

ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป - หัวหน้าสำนักงาน

ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักงาน)

สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ/เอกสาร)

จักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(จัดซื้อจัดจ้าง)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม

บังอร เหล่าปิ่นเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)

คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงาน

วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ดูแลระบบเว็บไซต์)

วิชชา สุขรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิชชา สุขรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พัฒนาระบบสารสนเทศ)

กิตติภูมิ มีรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บุรพร ศรีสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พัฒนาระบบสารสนเทศ)

งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

นพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ดูแลระบบเครือข่าย)

ภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ดูแลเครื่องแม่ข่าย)

ประทีป ขันธวุธ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ประทีป ขันธวุธ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง)

งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เดชอาคม คดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เดชอาคม คดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
(ดูแลระบบ E-Learning)
📖 คู่มือปฏิบัติงาน

 

คู่มือปฏิบัติงาน

ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ควบคุม/ดูแลห้องปฏิบัติการ)

รณกร เรี่ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รณกร เรี่ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พัฒนาระบบสารสนเทศ)

สาธิต ถนอมศักดิ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

สาธิต ถนอมศักดิ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(ควบคุม/ดูแลห้องปฏิบัติการ)

พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์