คณะกรรมการประจำสำนัก

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ประธาน

ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ
รองประธาน

ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
กรรมการ

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
กรรมการ

นางสาว อรุณี คู่วิมล
กรรมการ

ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
กรรมการ