คณะกรรมการประจำสำนัก

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ประธาน

ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ
รองประธาน

ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
กรรมการ

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
กรรมการ

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
กรรมการ

นางสาว อรุณี คู่วิมล
กรรมการ

ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
กรรมการและเลขานุการ