Category Archives: ภาพข่าว

สนค. จัดอบรม “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการดำเนินการด้าน ICT เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA”

เช้าวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อ.ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบด […]

รายงานผลการทดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะสามารถดูข้อมูลในรูปแบบ data Visualization ได้ที่ : h […]

พิธีปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

————เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพั […]