ตารางกำหนดการอบรมโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”

วันที่ /เวลา สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ห้องอบรม วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร 9 กรกฏาคม 2562 13.00-15.00 น. […]

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ “การเ […]

ช่องทางรับข้อร้องเรียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ช่องทางรับข้อร้องเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ มหาวิทยา […]

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอผลกา […]

สำนักคอมพิวเตอร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมิณการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการ […]