สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “ทักษะการใช้โปรแกรม Moodle เพื่อการจัดสอบแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “ทักษะการใช้โปรแกรม Moodle เพื่อการจัดสอบแบบอ […]

สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประช […]

สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น” […]

การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์

  สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม MORALITY ของมหาวิทยาลัย มีนโยบายเรื่อง “ก […]

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการจัดแข่งขัน กีฬา Table Tennis ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล”

  สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการจัดแข่งขัน กีฬา Table Tennis ภายในหน่วยงาน ปร […]

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT (ระยะที่ 2)

  ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านค […]