สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น และบุลคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

  #สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม ที่ไ […]

{ประกาศรายชื่อ} โครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหร […]

[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม] โครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android”

  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโคร […]

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลั […]

เชิญชวนสาขาวิชาส่งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

#มีกิจกรรมดี ๆ มาฝาก สำหรับช่วงกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ เ […]

Q: ถ้าลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบ Authentication internet ของมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร?

A: ในการณีที่นักศึกษา คณาจารย์หรือบุคลากร ลืมรหัสการเข้าใช้งานระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานระบ […]

{ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม} อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle”

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม     สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกหลักสูตร […]