สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส.)

 

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส.)

เริ่มสมัครตั่งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2560 รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส. จำนวน 40 คน (**ขณะนี้ยังขาดผู้อบรมอีก 19 คน** สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) อบรมจริงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 )
*หมายเหตุ* สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันอบรม เช่น ไฟล์รูปภาพประกอบเนื้อหา,ไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ (ถ้ามี) และข้อมูลสื่อการสอนที่เป็นไฟล์ เช่น Word,power point, PDF เป็นต้น

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมอบรม

สมัครเข้าร่วมอบรม รับสมัครเต็มจำนวนแล้ว