เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

ฟรี !! == (รับเฉพาะอาจารย์ภายใน มบส.) ==

เริ่มสมัครตั่งแต่วันนี้ – 27 มิถุนายน 2560 (สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

อบรมวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ​ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร 10 ชั้น 9)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 02-473-7000 ต่อ 1722,1723 เบอร์ต่อ 109 (คุณเดชอาคม) หรือ เบอร์มือถือ 094-152-3965


สมัครออนไลน์
ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม
 


สรุปจำนวนผู้เข้าอบรมขณะนี้

รายวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนผู้สมัคร
๑๐๐๒๑๐๑ การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 1
๒๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 0
๒๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 3
๒๐๐๑๑๐๓ ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 1
๒๐๐๒๑๐๒ สุนทรีนิยม (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 1
๒๐๐๓๑๐๑ สังคมไทยและสังคมโลก (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 0
๒๐๐๓๑๐๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 1
๔๐๐๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 0
๔๐๐๔๑๐๒ การคิดและการตัดสินใจ (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 1
๔๐๐๔๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน) 2
๙๑๑๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 4 ท่าน) 2
๙๑๑๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 5 ท่าน) 1
๙๑๑๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 2 ท่าน) 0
๙๑๒๑๑๐๑ ทักษะชีวิต (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 3 ท่าน) 3
๙๑๒๑๑๐๒ สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 5 ท่าน) 1
๙๑๒๑๑๐๓ ความเป็นพลเมือง (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 2 ท่าน) 2
๙๑๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 4 ท่าน) 2
๙๑๓๑๑๐๒ ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 2 ท่าน) 2
๙๑๔๑๑๐๑ กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต (รับสมัครเข้าร่วมอบรม 3 ท่าน) 3