โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้นำ ด้านไอที”

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้นำ ด้านไอที”
ภายใต้โครงการ บริการวิชาการสู่สังคม

อบรมฟรี!!..รับจำนวนจำกัด 30 คน

*คุณสมบัติผู้เข้าอบรม*
ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้เรียน กศน.

ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สถานที่อบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร 10 ชั้น 9)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หัวข้อการอบรม
– การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
– การรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
– การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต YouTube
– การใช้งาน Facebook การแชร์ ,การโพสต์
– การใช้งานและติดตั้ง Application Line บน Mobile Tablet iPad

**ติดต่อสอบถาม**
อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ 081-9208747
คุณเดชอาคม คดเกี้ยว 097-1209054
โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1722-1723
โทรสาร. 0-2473-7000 ต่อ 1722
E-mail : computerbsru@gmail.com
website : http://cc.bsru.ac.th