โครงการอบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate รุ่นที่ 2

800-captivate-12-13-d8-59

สมัครเข้าร่วมอบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate

อบรมวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559

สำนักคอมพิวเตอร์

สมัครเข้าอบรมที่นี่ : http://goo.gl/forms/VkWDtFJNDaRBsn543