โครงการอบรม เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle รุ่นที่ 2

800-moodle-7-8-

สมัครเข้าร่วมอบรม เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle

อบรมวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

สำนักคอมพิวเตอร์

สมัครเข้าอบรมได้ที่ : http://goo.gl/forms/zUqdIDB52cgH5adE2