โครงการอบรม เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle ประจำปี 2559

moodle

สมัครเข้าร่วมอบรม เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle

อบรมวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559

สำนักคอมพิวเตอร์

สมัครเข้าอบรมได้ที่ : http://goo.gl/forms/8mlUyzc6mN