ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Office365 Education”

25 มิถุนายน 2562

09.00-12.0013.00-16.00

การพัฒนาห้องเรียนในรูปแบบดิจิทัลด้วย Microsoft Team

การจัดการห้องเรียนด้วย Class Note

 

26 มิถุนายน 2562

09.00-12.0013.00-16.00

การพัฒนาสื่อการสอนแบบ Info Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint 2016

เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2016

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 / ชั้น 9 (1092)