สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “ทักษะการใช้โปรแกรม Moodle เพื่อการจัดสอบแบบออนไลน์


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “ทักษะการใช้โปรแกรม Moodle เพื่อการจัดสอบแบบออนไลน์” แก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมี นายเดชอาคม คดเกี้ยว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้