สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1092 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา