ช่องทางรับข้อร้องเรียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ช่องทางรับข้อร้องเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://www.bsru.ac.th/

คลิก สำนักคอมพิวเตอร์/สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 1722-1723
คณะครุศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://edu.bsru.ac.th

คลิก คลิก นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา โทร. 089-781-2349
เบอร์ภายใน 5027
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://sci.bsru.ac.th

คลิก ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ โทร. 0870751127
คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี
โรงเรียนสาธิตฯ

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://school.bsru.ac.th

คลิก อาจารย์จารุวรรณ จันทร์พฤกษา โทร.0875557902
เบอร์ภายใน 2108
*หาเมนูไม่พบ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://mattayom.bsru.ac.th

คลิก นายสันติ ทันชม โทร. 088-885-4590
เบอร์ภายใน 2600
กองกลาง
กองนโยบายและแผน

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://plan.bsru.ac.th/

คลิก คลิก นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา เบอร์โทรภายใน 1400
กองบริหารงานบุคคล
กองคลัง

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://financebsru.bsru.ac.th

คลิก คลิก นายวิโรจน์ ชาญสถิตโกศล(กองคลัง)
นายกิตติพงษ์ พื้นพรม(งานพัสดุ)
โทร.086-987-2523

โทร. 083-300-5702

เบอร์ภายใน  1204

กองอาคารสถานที่ โทร.

เบอร์ภายใน

สำนักกิจการนักศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://dsad.bsru.ac.th/newdsad

คลิก คลิก อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด โทร. 086-577-8742

เบอร์ภายใน  1300

สำนักคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://cc.bsru.ac.th

คลิก คลิก นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล โทร 084-083-7065

เบอร์ภายใน 1723

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://iaan.bsru.ac.th

คลิก นายกำพล วิภาตนาวิน โทร. 095-854-1133

เบอร์ภายใน 1742

สำนักประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://prinfo.bsru.ac.th

คลิก คลิก ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ โทร.  081-928-0529
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์หน่วยงาน
 

โทร.

เบอร์ภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://library.bsru.ac.th

คลิก อ.วรรณรุจ มณีอินทร์
นายสืบยศ สินบัว
โทร. 086-102-6819

เบอร์ภายใน 8801

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://culture.bsru.ac.th

คลิก คลิก นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา โทร. 083-695-2549

เบอร์ภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0

เบอร์ภายใน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://senate.bsru.ac.th

คลิก คลิก นายพรเลิศ รักทัพ โทร. 084-645-1109

เบอร์ภายใน 1820

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://uc.bsru.ac.th

คลิก คลิก นางสาววรรณฤดี แสงมาศ โทร . 090-219-4148
เบอร์ภายใน 1018