สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ณ ห้องอบรม 10920 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้