การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์

 

สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม MORALITY ของมหาวิทยาลัย

มีนโยบายเรื่อง “การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์” มาอย่างต่อเนื่อง