สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น และบุลคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

 

#สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
และบุลคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายจักรพงศ์ จิตรแก้ว และ นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นประจำปี 2561

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม