สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักคอมพิวเตอร์ และนำเสนอแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ