สำนักคอมพิวเตอร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมิณการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมี คระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

  • รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ประทานกรรมการ
  • อาจารย์พิชิต กาลจักร กรรมการภายนอก
  • อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร กรรมการภายใน
  • ผศ.ญาณิศา ตันติปาลกุล เลขขานุการ
  • ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น10

  โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 4.85 ดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 คอมพิวเตอร์