รายงานผลการทดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะสามารถดูข้อมูลในรูปแบบ data Visualization ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/dl63