{ประกาศรายชื่อ} โครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”

นาย อนุชา พิมพ์นนท์
นาง พัชรีภรณ์ บางเขียว
นางสาว รัตนสุดา รักษากิจ
อาจารย์ กัมปนาท คูศิริรัตน์​
ผศ. เกษม กมลชัยพิสิฐ
นางสาว ปนัดดา ใจบุญลือ
นาย กำพล วิภาตนาวิน
นางสาว จิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช
นางสาว สุปราณี ชมจุมจัง
นาย เกตุสกล ศีลเตชะ
นาง สายฝน ทรงเสี่ยงไชย
นางสาว จุฑามาศ สุทธิแสน
นางสาว อุไร บุญพรม
นาย ภูชิต พิมพ์พิทักษ์
นาย สันติ ทันชม
นางสาว สุวรรนีย์ รอยรัตน์
นาย บุรินทร์ อรรถกรปัญญา
นาย เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
นาย อนุสรณ์ มาดวง
นางสาว ณัฎฐ์กานดา ธนารักษ์
ผศ. วาปี คงอินทร์
อาจารย์ สายสุนีย์ อุลิศ
อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
ผศ.ดร. ธัชกร สุวรรณจรัส
อาจารย์ รวยทรัพย์ เดชชัยศรี
รศ.ดร. ศักดิ์คเรศ ประกอบผล
นางสาว ศรัณย์รัชต์ วีระกุล
นางสาว วรรณฤดี แสงมาศ
นางสาว ภรทิพย์ พลอาชีพ
นางสาว ภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ
นาย ชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธุ์
ผศ. นิตยา มณีวงศ์
อาจารย์ อัชรี ภักดีสุวรรณ์
นาย นพพล น้อยแก้ว
นาย ธีรวัฒน์ คล้ายวรรณ

 


 

สำนักคอมพิวเตอร์ เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากร

เข้าร่วมอบมการพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ
ภายใต้โครงการ”การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”

————–
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1092
เวลา 8.30-16.30 น.
รับจำนวน 30 ท่าน
————–

สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่

Click : https://goo.gl/forms/WcRmq7cawzmXVuKg2

ตั้งแต่วันที่ – 2 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 4 สิงหาคม 2561
—————
**หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
-อาจารย์ที่สนใจจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคล
-สาขาวิชาที่สนใจจัดทำเว็บไซต์ของสาขาวิชา
-อาจารย์ที่มีเว็บไซต์กับทางสำนักแล้วและต้องการทบทวนความรู้

=================

#🗣ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
Line ::  @CCBSRU
☎️ :: 02-473-7000 ต่อ 1722 , 1723
📧 :: cc@bsru.ac.th
🌍 :: cc.bsru.ac.th
facebook :: fb.me/cc.bsru

=================