วันที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี, นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมงานแถลงข่าว “นำร่องการให้บริการ Digital Transcript” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการนำร่องให้บริการ Digital Transcript จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา  

สำหรับการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการนำร่องการให้บริการ Digital Transcript  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการนำร่องการให้บริการเอกสาร Digital Transcript ในการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเข้าถึง และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบคุณภาพข่าวจาก https://mahidol.ac.th/th/2020/digital-transcript-3/