Q: ถ้าลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบ Authentication internet ของมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร?

A: ในการณีที่นักศึกษา คณาจารย์หรือบุคลากร ลืมรหัสการเข้าใช้งานระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย สามารถคลิกเมนู “ลืมรหัสผ่าน”  หรือ แจ้งมาที่  LineId : @ccbsru