[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม] โครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android”

 

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android”

ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติการ 1066 (อาคาร10 ชั้น6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
นางสาว เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร สถาบันวิจัยและพัฒนา
นาย ดิเรก อัคฮาด คณะครุศาสตร์
นางสาว ศศิกัญชณา เย็นเอง คณะครุศาสตร์
นาย สุพล แซ่อึ้ง คณะครุศาสตร์
นาง นิตยา มณีวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์
นางสาว จุฑามาศ สุทธิแสน กองบริหารงานบุคคล
นาย อนุชา พิมพ์นนท์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นาย เกษม กมลชัยพิสิฐ สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ปรัชญา จิตตรีสินธุ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาว อภิวรรณ โชติวินิจฉัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นาย บุรินทร์ อรรถกรปัญญา คณะครุศาสตร์
นาย ร่มไทร ฉ่ำคล้าม คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
=================
#ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
Line ::  @CCBSRU
Tel. :: 02-473-7000 ต่อ 1722 , 1723
email :: cc@bsru.ac.th
website :: cc.bsru.ac.th
facebook :: fb.me/cc.bsru
=================