ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ


ปรัชญา

ไอซีทีภิวัฒน์ สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สร้างความพึงพอใจ สู่ผู้ใช้และสังคม

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกภาพ ในการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

พันธกิจ

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย