วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สำหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามภารกิจ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันให้มีความทันสมัย
  5. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านDigital Literacy ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล