วัตถุประสงค์


1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน ภาระกิจและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้บริการด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนและสังคม

5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย