Office 365 Student Account

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสผ่านการเข้าใช้งานได้ที่อีเมล์ที่นักศึกษาได้ทำการแจ้งไว้ในแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ

 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล Office 365 Account
1 วราวุธ เขียวหวาน 5921414011@o365.bsru.ac.th
2 นายภานุพงษ์ บัวทอง 5821307034@o365.bsru.ac.th
3 เอกราช โอทอง 5524414147@o365.bsru.ac.th
4 พรรษวุฒิ ปานเงิน 6021392024@o365.bsru.ac.th
5 นายวุทธิพร เดชาลิขิต 6063104010@o365.bsru.ac.th
6 ธิดาพิชญ์ แซ่จือ 6081105029@o365.bsru.ac.th
7 อนิษา อารีประชา 5921414072@o365.bsru.ac.th
8 รุจิรา ศรีอุบล 5821307140@o365.bsru.ac.th
9 ปิยะนนท์ พิมพ์ประสงค์ 6063103024@o365.bsru.ac.th
10 ปิยะนนท์ พิมพ์ประสงค์ 6063103024@o365.bsru.ac.th
11 นางสาว อทิติยา กลิ่นศรีสุข 6021156014@o365.bsru.ac.th
12 วิรวิชญ์ จิตรปัญญา 6021392003@o365.bsru.ac.th
13 ธิติมา สีสด 6021418068@o365.bsru.ac.th
14 ปรีชา สิทธิเชียงพิณ 5863103010@o365.bsru.ac.th
15 ปรีชา สิทธิเชียงพิณ 5863103010@o365.bsru.ac.th
16 นางสาวเพชรไพลิน ดวงอินทร์ 6063103035@o365.bsru.ac.th
17 สังวาล ทองผุด 6063103004@o365.bsru.ac.th
18 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ 5463103035@o365.bsru.ac.th
19 ธนวัฒน์ โศรกศรี 5721414018@o365.bsru.ac.th
20 ดุจเทพ ทาวงษ์ 6021156029@o365.bsru.ac.th
21 ภัทรพร วัชรเสถียร 6063103025@o365.bsru.ac.th
22 อรพลิน พุทธประมวล 5821414014@o365.bsru.ac.th
23 นายอรรถธิวัฒน์ ทีเกาะ 5724161001@o365.bsru.ac.th
24 สุนิสา มูลมืด 5921414020@o365.bsru.ac.th
25 นางสาว​ นัชชา จรินณไพศาล 5821414031@o365.bsru.ac.th
26 นางสาวชนากานต์ ห้าวหาญ 6063103008@o365.bsru.ac.th
27 ภาวิณี สืบสวน 6063103003@o365.bsru.ac.th
28 รัตนศักดิ์ ทองปัญญา 5663103004@o365.bsru.ac.th
29 กวินนาถ อิ่มจงใจรักษ์ 5663103001@o365.bsru.ac.th
30 วสันต์ คเชนทร์สุวรรณ 6024414006@o365.bsru.ac.th
31 วสันต์ คเชนทร์สุวรรณ 6024414006@o365.bsru.ac.th
32 นางสาวกวินนาถ อิ่มจงใจรักษ์ 5663103001@o365.bsru.ac.th
33 บุรินทร์ อรรถกรปัญญา 5563157003@o365.bsru.ac.th
34 ปรีกมล อภิณัฐธีรากุล 5363103010@o365.bsru.ac.th
35 ศจีประภา ธิมา 5363103004@o365.bsru.ac.th
36 พรญาณี แม้นศิริ 5863103006@o365.bsru.ac.th
37 นายชรินทร รุจิพูนพงศ์ 5863103007@o365.bsru.ac.th
38 เมตตา สถาพรศิริกุล 6063103034@o365.bsru.ac.th
39 นางสาวปัญญดา จันทร์สมุทร 6063103028@o365.bsru.ac.th
40 นางสาวประทุม บุญเขียน 6063103030@o365.bsru.ac.th
41 รินลณี รุจิพุฒิภาคย์ 6021207010@o365.bsru.ac.th
42 Supoj Umathorn 6021207025@o365.bsru.ac.th
43 Supoj Umathorn 6021207025@o365.bsru.ac.th
44 กัมปนาท หงษ์ทอง 6021207008@o365.bsru.ac.th
45 ชยพล รัตนพงษ์ 6021207055@o365.bsru.ac.th
46 นาย ณรงค์กร นิ่มเจริญ 6021207035@o365.bsru.ac.th
47 อิงครัต จรัสวงศ์นุกุล 6021207019@o365.bsru.ac.th
48 ธีรนาถ สื่อเฉย 6021207001@o365.bsru.ac.th
49 นายไกรวิชญ์ แก้วงาม 6021207056@o365.bsru.ac.th
50 สถาพร ผิวทองงาม 5721207044@o365.bsru.ac.th
51 สุระ มีบรรจง 5721207019@o365.bsru.ac.th
52 เตชินท์ เหล่าวัฒนากุล 5221207019@o365.bsru.ac.th
53 พลวัต จรรยาวิทยานนท์ 5721207047@o365.bsru.ac.th
54 ณัฐวุฒิ เผ่าพัฒน์ 6021207039@o365.bsru.ac.th
55 อัจฉริยะ เกิดหนองสังข์ 5621207092@o365.bsru.ac.th
56 เกวลิน บุรินทร์ธร 5821207016@o365.bsru.ac.th
57 นางธนพร เครือวรรณ 6063013011@o365.bsru.ac.th
58 นางสาววิมลมาศ สมะวรรธนะ 5663103003@o365.bsru.ac.th
59 โชติวัฒน์ แซ่ตัน 5524283010@o365.bsru.ac.th
60 กาญจนา ผิวอ่อนดี 6021283051@o365.bsru.ac.th
61 วาสนา. พินิจวัฒน์ 6063103023@o365.bsru.ac.th
62 กาญน์ กาญจนมนตรี 6063103026@o365.bsru.ac.th
63 สิริธร ยิ้มประเสริฐ 6063103005@o365.bsru.ac.th
64 วีระชัย พิทักษ์ไพศาลภากร 6063103002@o365.bsru.ac.th
65 กฤตยา สุวรรณไตรย์ 6063103018@o365.bsru.ac.th
66 สาวิตตรี อุดมผล 6063103014@o365.bsru.ac.th
67 นันทพร สุวรรณเกตุ 6063103019@o365.bsru.ac.th
68 อมรรัตน์ หอมละออ 6063103007@o365.bsru.ac.th
69 ณัฐกานต์ ส่งพูลทรัพย์ 5524414132@o365.bsru.ac.th
70 อลิสา เกตุสะรักษ์ 5524414215@o365.bsru.ac.th
71 จรินทร์ ทรงพุฒิปัญญา 6063103027@o365.bsru.ac.th
72 สรินทร สนธาทร 6063103020@o365.bsru.ac.th
73 นภาพร แซ่เห่ง 6063103009@o365.bsru.ac.th
74 กฤตธกร กฤษณวนิช 5524414136@o365.bsru.ac.th
75 ประกาศิต ศรีชัยมูล 5781123075@o365.bsru.ac.th
76 กฤษณะ ทะจู 6021207057@o365.bsru.ac.th
77 สาวิตรี ศรีสมบูรณ์ 5824283016@o365.bsru.ac.th
78 ชนัญธฉัตร เลาวะยานนท์ 6021392004@o365.bsru.ac.th
79 เกียรติศักดิ์ ปิ่นธุพันธ์ 6021392045@o365.bsru.ac.th
80 ชนัญธฉัตร เลาวะยานนท์ 6021392004@o365.bsru.ac.th
81 ภาณุวงศ์ สิทธิศักดิ์ 5921383061@o365.bsru.ac.th
82 เกียรติศักดิ์ ปิ่นธุพันธ์ 6021392045@o365.bsru.ac.th
83 เกียรติศักดิ์ ปิ่นธุพันธ์ 6021392045@o365.bsru.ac.th
84 อรพลิน พุทะประมวล 5821414014@o365.bsru.ac.th
85 ธนัชชา วิชัยดิษฐ 5524414135@o365.bsru.ac.th
86 นัชนันท์ นครคง 5781124048@o365.bsru.ac.th
87 สาวิตรี ศรีสมบูรณ์ 5824283016@o365.bsru.ac.th
88 ชนัญธฉัตร เลาวะยานนท์ 6021392004@o365.bsru.ac.th
89 บุษยา การุณมรรคผล 5524414152@o365.bsru.ac.th
90 ธนัชชา วิชัยดิษฐ 5524414135@o365.bsru.ac.th
91 สุระ มีบรรจง 5721207019@o365.bsru.ac.th
92 มนัส ศิริเลิศฤทัย 5521207074@o365.bsru.ac.th
93 รวิสรา บุญมณี 6021340008@o365.bsru.ac.th
94 มะลิษา เสนารักษ์ 5821501003@o365.bsru.ac.th
95 จตุพงษ์ ชื่นป้อม 5621418349@o365.bsru.ac.th
96 เจริญพร เจนกระบี่ 5921412010@o365.bsru.ac.th
97 ชไมพร คงศรี 5781115037@o365.bsru.ac.th
98 นาสาวนันทพร สถิตย์ 6081126028@o365.bsru.ac.th
99 ภัคนัน ลอยไสว 5881107009@o365.bsru.ac.th
100 สุเมธ สุขแสน 5324246004@o365.bsru.ac.th
101 บดี กังงา 5881112023@o365.bsru.ac.th
102 ลักษมณ เรืองวิไล 5881112016@o365.bsru.ac.th
103 วิชญ์พล กิจคาม 5881119065@o365.bsru.ac.th
104 นพรัตน์ เทียมดี 5781112059@o365.bsru.ac.th
105 วรรธนะ เสรีไพบูลย์ทรัพย์ 5921207031@o365.bsru.ac.th
106 กิตติศักดิ์ ทองเทพ 5781112034@o365.bsru.ac.th
107 มินตรา ประเสริฐ 5724802014@o365.bsru.ac.th
108 โปรดบุญ ทิมเกตุ 5781126070@o365.bsru.ac.th
109 อภิวรรณ หนองภักดี 5781126008@o365.bsru.ac.th
110 หนึ่งฤทัย เฉิดฉายกุล 5681126085@o365.bsru.ac.th
111 ปวรวรรณ โนพา 5724802027@o365.bsru.ac.th
112 จุรีวรรณ พูนแสง 5724802019@o365.bsru.ac.th
113 สมพิศ เมฆษา 5781126004@o365.bsru.ac.th
114 สุวิภา แซ่ลิ่ว 5724802004@o365.bsru.ac.th
115 ชัยยศ ทิพยุทธ์ 5781126007@o365.bsru.ac.th
116 วัชรวีร์ ภูริธนาพิพิธชัย 5881126068@o365.bsru.ac.th
117 ณปภัช สั้นกตัญญู 5781126031@o365.bsru.ac.th
118 กรวิชญ์ แก้วฝ่าย 5781126068@o365.bsru.ac.th
119 สาวิตรี หว่างแสง 5881126113@o365.bsru.ac.th
120 ศุภทิน วีระ 5881126005@o365.bsru.ac.th
121 อรทัย เชิงหอม 5781126053@o365.bsru.ac.th
122 นิรชา ปานชัน 5881126018@o365.bsru.ac.th
123 อโนทัย ฉลูทอง 5881126118@o365.bsru.ac.th
124 ปิลันธนี มงคลธง 5881126031@o365.bsru.ac.th
125 เบญจมาศ แน่ประโคน 5724802024@o365.bsru.ac.th
126 ธวัชชัย พงศ์อริยมงคล 5881126086@o365.bsru.ac.th
127 ศรัญญา บุญรักษ์ 5781126003@o365.bsru.ac.th
128 กนกวรรณ ศักดิ์แก้ว 5781119031@o365.bsru.ac.th
129 ณัฎฐริยา เมธานิธิ 5721385026@o365.bsru.ac.th
130 ปนิตา สติมั่น 5681126083@o365.bsru.ac.th
131 วัชรพงศ์ การสมบัติ 6021156011@o365.bsru.ac.th
132 ธวัชชัย พงศ์อริยมงคล 5881126086@o365.bsru.ac.th
133 สาวิตรี หว่างแสง 5881126113@o365.bsru.ac.th
134 สาวิตรี หว่างแสง 5881126113@o365.bsru.ac.th
135 มนัส ศิริเลิศฤทัย 5521207074@o365.bsru.ac.th
136 จริญา ใจห้าว 5981126124@o365.bsru.ac.th
137 ศุภชัย ปักกาโต 5581126086@o365.bsru.ac.th
138 พรพันธุ์ ทีรคานนท์ 5524414149@o365.bsru.ac.th
139 บุษยา การุณมรรคผล 5524414152@o365.bsru.ac.th
140 อดิศร สังฆทิพย์ 5821207028@o365.bsru.ac.th
141 วิชญ์พล กิจคาม 5881119065@o365.bsru.ac.th
142 ธวัชชัย พงศ์อริยมงคล 5881126086@o365.bsru.ac.th
143 จินตนา เกิดกระโทก 5781126022@o365.bsru.ac.th
144 ณัฐพงศ์ มีสุข 6021207023@o365.bsru.ac.th
145 ปัญญา ศรีวงษ์ชัย 5721211013@o365.bsru.ac.th
146 สุภาพ พหลแพทย์ 5621207043@o365.bsru.ac.th
147 ธนิดา สืบสงวน 5524414126@o365.bsru.ac.th
148 วชรกรณ์ สุวรรณเจริญ 6081165042@o365.bsru.ac.th
149 รุ่งนิรันดร์ วารีนิล 5781126059@o365.bsru.ac.th
150 เกศรินทร์ ตั้งสิริโชค 5721340031@o365.bsru.ac.th
151 ณัฐวรรณ ขวัญคุ้ม 5921287048@o365.bsru.ac.th
152 ธวัชชัย พงศ์อริยมงคล 5881126086@o365.bsru.ac.th
153 ชทาธิป ดิษฐ์เอม 5881110055@o365.bsru.ac.th
154 ณัฐสิทธิ์ ทวิสุวรรณ 6081165011@o365.bsru.ac.th
155 ณัฐสิ?ธิ์ ทวิสุวรรณ 6081165011@o365.bsru.ac.th
156 ชนวีร์ อ่อนโคกสูง 6021293030@o365.bsru.ac.th
157 จิตติธรรม แย้มพราย 6021293004@o365.bsru.ac.th
158 เมธินี มามาก 6021293010@o365.bsru.ac.th
159 ณัทนัน พงษ์สุวรรณ 6021293023@o365.bsru.ac.th
160 คำพร อิ่มอ่ิอน 6021293008@o365.bsru.ac.th
161 อัษฎา อรุณ 6021293025@o365.bsru.ac.th
162 หทัยชนก สืบกลั่น 6021293024@o365.bsru.ac.th
163 ชุติมา บุญพา 6021293011@o365.bsru.ac.th
164 วุฒิศักดิ์ ติ่งเล็ก 6021293027@o365.bsru.ac.th
165 ศุภวิชญ์ ฉันทบุญเศรษฐ์ 6021293016@o365.bsru.ac.th
166 จิตติธรรม แย้มพราย 6021293004@o365.bsru.ac.th
167 เจษฎา คำศรี 6021293003@o365.bsru.ac.th
168 วุฒิศักดิ์ ติ่งเล็ก 6021293027@o365.bsru.ac.th
169 นัฐกาญจน์ คล้ายบวร 6021293001@o365.bsru.ac.th
170 เพ็ญลดา เหลียวสูง 6021293028@o365.bsru.ac.th
171 ภากร พลชนะ 6024414032@o365.bsru.ac.th
172 พัชร พลชนะ 6024414031@o365.bsru.ac.th
173 ญาณินทร บุญยงค์ 6024414002@o365.bsru.ac.th
174 กษิดิ์เดช สุขเกิด 6024414033@o365.bsru.ac.th
175 สิริชาติ หลาบคำ 6024414004@o365.bsru.ac.th
176 จันทิมา ลิ้มประเสริฐยิ่ง 6024414022@o365.bsru.ac.th
177 ชลธิชา คันธี 6024414019@o365.bsru.ac.th
178 กชกร จินาพันธุ์ 5821412026@o365.bsru.ac.th
179 จันทิมา ลิ้มประเสริฐยิ่ง 6024414022@o365.bsru.ac.th
180 อัจฉรา บัวบน 6024414020@o365.bsru.ac.th
181 พิมลพรรณ พยัคฆ์ 6124413022@o365.bsru.ac.th
182 ปชนัช จีนหลี 6021207054@o365.bsru.ac.th
183 อาภาพร สงวนศรี 5821216009@o365.bsru.ac.th
184 จิตติธรรม แย้มพราย 6021293004@o365.bsru.ac.th
185 ไชยรัตน์ จันทร์กระจ่าง 6024413041@o365.bsru.ac.th
186 สุเนตร เมตตาประสพกิจ 6024413028@o365.bsru.ac.th
187 ณัฐนันท์พร ลามณเฑียร 6024413020@o365.bsru.ac.th
188 ธนพร ชัยเหลา 6024413022@o365.bsru.ac.th
189 พีรพล พูลทรัพย์ 6024413050@o365.bsru.ac.th
190 วิษณุ ธนติพุกนนท์ 6024413027@o365.bsru.ac.th
191 กิตติพัฒน์ ทองไพฑูรย์ 6024413006@o365.bsru.ac.th
192 ปัณสี ทองสุข 5821216010@o365.bsru.ac.th
193 นภาวรรณ เตียวอุดมเกียรติ 6021293009@o365.bsru.ac.th
194 ธัญยพร ฉิมไทย 6021418067@o365.bsru.ac.th
195 ทัศนีย์ มีศิริ 6021418081@o365.bsru.ac.th
196 ณรงค์ฤทธิ์ เลิศลือชัย 6124413023@o365.bsru.ac.th
197 ธิติมา สีสด 6021418068@o365.bsru.ac.th
198 ชลธิชา คันธี 6024414019@o365.bsru.ac.th
199 พรทิพย์ พึ่งสาย 6124413025@o365.bsru.ac.th
200 วราภรณ์ บาบุญ 6024413014@o365.bsru.ac.th
201 พิมลพรรณ พยัคฆ์ 6124413022@o365.bsru.ac.th
202 ณทิญา สินสมบัติ 6124413033@o365.bsru.ac.th
203 กมลชนก แดงประทุม 6124413008@o365.bsru.ac.th
204 ปิยะวรรณ ดาเดเลาะ 6124413007@o365.bsru.ac.th
205 รัตนพร ฤทธารมย์ 6124413002@o365.bsru.ac.th
206 วชรกรณ์ สุวรรณเจริญ 6081165042@o365.bsru.ac.th
207 พัชรพล ปิ่นพิมาย 6024414030@o365.bsru.ac.th
208 สถาพร หัสเสม 5821271006@o365.bsru.ac.th
209 สมพิศ แสงทอง 6024412026@o365.bsru.ac.th
210 อชิรญาณ์ ถือจันทร์ 6024413052@o365.bsru.ac.th
211 หทัยชนก สืบกลั่น 6021293024@o365.bsru.ac.th
212 จริยา เนาวรัตน์ 5821390094@o365.bsru.ac.th
213 สุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ 5463103035@o365.bsru.ac.th
214 กิจอุดม อนันตกิจถาวร 5721148009@o365.bsru.ac.th
215 กวีภิวัฒน์ ชูศรี 5881119031@o365.bsru.ac.th
216 ณธาร สติวรรธน์ 5824414041@o365.bsru.ac.th
217 ปฎิภาณ เกษแก้ว 5821271012@o365.bsru.ac.th
218 ภาณุ ละมูล 5821270002@o365.bsru.ac.th
219 หิรัณย์ บ่อเกิด 5821270026@o365.bsru.ac.th
220 ธีรภัทร์ สาดประดับ 5821270037@o365.bsru.ac.th
221 ฑีฆาวุฒิ ปิติศ์หิรัญกุล 5921236009@o365.bsru.ac.th
222 ชยากร สุวรรณ 5821270038@o365.bsru.ac.th
223 พัสกร วัฒนเถมิน 5821270021@o365.bsru.ac.th
224 ณัฐวุฒิ ปั้นสังข์ 5921236010@o365.bsru.ac.th
225 พงศกร เปรมมนัสไพศาล 6024414035@o365.bsru.ac.th
226 นพคุณ ขัดฝั้น 5721414028@o365.bsru.ac.th
227 กิตติสัณห์ เสถียรดลสันติ 6024414037@o365.bsru.ac.th
228 สุวิมล แซ่อึ้ง 6024414027@o365.bsru.ac.th
229 โชติยา หลุ่มรื่นรม 6024414003@o365.bsru.ac.th
230 วรรณนิษา ลิจันทร์พร 6024414011@o365.bsru.ac.th
231 ปนัดดา แสนปาก 6024414005@o365.bsru.ac.th
232 แพรวา แก้วศรี 6024414009@o365.bsru.ac.th
233 วชรกรณ์ สุวรรณเจริญ 6081165042@o365.bsru.ac.th
234 มยุรี สีมันตะ 6021392037@o365.bsru.ac.th
235 สุวิมล แซ่อึ้ง 6024414027@o365.bsru.ac.th
236 ชนัญธฉัตร เลาวะยานนท์ 6021392004@o365.bsru.ac.th
237 ณัฐนันท์ ราญรอน 6021232011@o365.bsru.ac.th
238 วิชญ์พล กิจคาม 5881119065@o365.bsru.ac.th
239 อัจฉราภรณ์ เพชรรัตน์ 5881124057@o365.bsru.ac.th
240 ธนภัทร ปานชงค์ 5881119035@o365.bsru.ac.th
241 อนุพงค์ ดวงแก้ว 5881119003@o365.bsru.ac.th
242 พลอยไพลิน นามไตร 5781126034@o365.bsru.ac.th
243 อภิญญา แก้ววิเศษ 5781126015@o365.bsru.ac.th
244 วัชรวีร์ ภูริธนาพิพิธชัย 5881126068@o365.bsru.ac.th
245 ภาสวิชญ์ ปุญญาธิกุล 5881119060@o365.bsru.ac.th
246 ธวัชชัย พงศ์อริยมงคล 5881126086@o365.bsru.ac.th
247 อธิภูมิ วิจบ 6081165013@o365.bsru.ac.th
248 ฐิติมา โพธิ 5981126047@o365.bsru.ac.th
249 จุฑารัตน์ หิดธิเดช 5981126079@o365.bsru.ac.th
250 วริศรา เข้าเมือง 5981126019@o365.bsru.ac.th
251 ธนพล ธนรังสรรค์ 5981126024@o365.bsru.ac.th
252 ปรีชา โจมรัมย์ 5921236011@o365.bsru.ac.th
253 ธนกฤต งามประเสริฐพงศ์ 5821381038@o365.bsru.ac.th
254 ปฏิภาน เกษแก้ว 5821271012@o365.bsru.ac.th
255 ปฏิภาน เกษแก้ว 5821271012@o365.bsru.ac.th
256 อารีรัตน์ รักฉาย 5681119016@o365.bsru.ac.th
257 เกวลิน สอนใจ 5981126132@o365.bsru.ac.th
258 ไพศาล เทศเอม 5981126128@o365.bsru.ac.th
259 กฤษณะ ร่มโพธิ์ 5981126129@o365.bsru.ac.th
260 ลอด ลอดจริง 5981126110@o365.bsru.ac.th
261 พัฒนพงษ์ สิงห์อมร 5981126122@o365.bsru.ac.th
262 ธนวุฒิ สันตะวาลิ้ม 5921237008@o365.bsru.ac.th
263 ภาคภูมิ พัชรโศภิษฐ์ 6021412100@o365.bsru.ac.th
264 วงศกร ขวัญเต่า 6021412099@o365.bsru.ac.th
265 นภาภรณ์ ไตรแก้ว 6021412019@o365.bsru.ac.th
266 จริญา ใจห้าว 5981126124@o365.bsru.ac.th
267 วาสิตา พันธ์สกุล 5981126053@o365.bsru.ac.th
268 วาสิตา พันธ์สกุล 5981126053@o365.bsru.ac.th
269 สุกันยา มะโนธรรม 6081107067@o365.bsru.ac.th
270 สุนันทา เลิศรู้ 6081107063@o365.bsru.ac.th
271 สุทธิดา ป้อมวัง 6081107069@o365.bsru.ac.th
272 ธนัญญา จำปานิล 6081107070@o365.bsru.ac.th
273 มนชรัตน์ คงวารินทร์ 6081107065@o365.bsru.ac.th
274 ณัฏฐณิชา อินทร์ชัย 6081107064@o365.bsru.ac.th
275 วัชราภรณ์ อาร้อน 6081107066@o365.bsru.ac.th
276 ยุพารัตน์ พวงเพชร 6081107053@o365.bsru.ac.th
277 เกวลิน สวัสดิแพทย์ 6021207029@o365.bsru.ac.th
278 จิรามาศ พัดเพ็ง 6081107035@o365.bsru.ac.th
279 ชลนาฏ พิบูลรัตนากูล 6081107033@o365.bsru.ac.th
280 พรชนก เลยกระโทก 6081107018@o365.bsru.ac.th
281 กันติชา นาคทิม 6081107043@o365.bsru.ac.th
282 จิรพัชร กูบกระบี่ 6081107055@o365.bsru.ac.th
283 วรรณภา พุ่มซ้อน 6081107068@o365.bsru.ac.th
284 เกศณี ศรีละคร 6081107031@o365.bsru.ac.th
285 อลิสรา สุขช่วย 5821418098@o365.bsru.ac.th
286 ปลื้มฤดี กองทุย 5821418087@o365.bsru.ac.th
287 กวินทร์ หนองรั้ง 5821418080@o365.bsru.ac.th
288 อริสา บุญผิว 5981126012@o365.bsru.ac.th
289 ชนัญธฉัตร เลาวะยานนท์ 6021392004@o365.bsru.ac.th
290 เกียรติศักดิ์ ปิ่นธุพันธ์ 6021392045@o365.bsru.ac.th
291 นภาภรณ์ ไตรแก้ว 6021412019@o365.bsru.ac.th
292 อารีรัตน์ รักฉาย 5681119016@o365.bsru.ac.th
293 แสงชัย อินทร์ชีลอง 6081107076@o365.bsru.ac.th
294 วริศรา เข้าเมือง 5981126019@o365.bsru.ac.th
295 อทิตยา ดำกุล 6081107049@o365.bsru.ac.th
296 อังคณา พันทอง 6081107008@o365.bsru.ac.th
297 ภัทรา รอดแตง 6081107014@o365.bsru.ac.th
298 ณัฐวศา เกิดแก้ว 6081107009@o365.bsru.ac.th
299 กันตภณ พรหมอินทร์ 5721375037@o365.bsru.ac.th
300 ดวง ทองปัน 5924310058@o365.bsru.ac.th
301 ดวง ทองปัน 5924310058@o365.bsru.ac.th
302 ธนิสรณ์ พึ่งไชย 5821375021@o365.bsru.ac.th
303 ดวงรัตน์ เหลาชัย 5924310021@o365.bsru.ac.th
304 สุกันยา มะโนธรรม 6081107067@o365.bsru.ac.th
305 ภัทรา รอดแตง 6081107014@o365.bsru.ac.th
306 นันทพร สถิตย์ 6081126028@o365.bsru.ac.th
307 กมลวรรณ ไชยบัน 6021284004@o365.bsru.ac.th
308 ธีรวิน ทองสุด 6081112040@o365.bsru.ac.th
309 ณัฐพงศ์ ทวีชาญวัฒน์ชัย 6081112002@o365.bsru.ac.th
310 นัทธพงศ์ คงประพันธ์ 6081165044@o365.bsru.ac.th
311 ศดายุ สัมฤทธิ์ 6081112005@o365.bsru.ac.th
312 อศัลยา ศักดิ์สิทธิ์ภากร 5481153135@o365.bsru.ac.th
313 ธัญรัตน์ ไชยวงศ์ 6021412082@o365.bsru.ac.th
314 ธนศักดิ์ ใช้อู๋ 6021412085@o365.bsru.ac.th
315 อรุณรัตน์ สงฟัก 6021412084@o365.bsru.ac.th
316 ณีรนุช นิจายงค์ 6021412061@o365.bsru.ac.th
317 ทศพร นวนกลาง 6021412102@o365.bsru.ac.th
318 สราวุธ กิจพ่อค้า 5821412073@o365.bsru.ac.th
319 ณัชชาภัส อ้วนท้วน 6021412117@o365.bsru.ac.th
320 ปิยมน แผ่นคำ 6021412079@o365.bsru.ac.th
321 สุรางคณา โสมชัย 6021412080@o365.bsru.ac.th
322 วันดี จันทร์ชู 6021412075@o365.bsru.ac.th
323 ลัดดา แสงผาด 6021412104@o365.bsru.ac.th
324 สุวัจนี พักสันเทียะ 6021412064@o365.bsru.ac.th
325 นางสาวสิริลักษณ์ ศิริมากุล 6021412090@o365.bsru.ac.th
326 รุ่งนภา ภพวงษา 6021412081@o365.bsru.ac.th
327 ธัญนิชชา หลอดทอง 6021412088@o365.bsru.ac.th
328 สุวรรณี เงางาม 6021412065@o365.bsru.ac.th
329 นิรัตศัย โสวจันทร์ 6021412091@o365.bsru.ac.th
330 ภาวรินทร์ เเก้วเจ๊ก 6021412069@o365.bsru.ac.th
331 เสาวลักษณ์ รักษ์ทอง 6021412071@o365.bsru.ac.th
332 พิจิตรา อุดทุม 6021412046@o365.bsru.ac.th
333 ปิยธิดา พยัฆเลิศ 6021412067@o365.bsru.ac.th
334 เพ็ญนภา เฉยคล้าย 6021412076@o365.bsru.ac.th
335 กานต์ธิดา ฉิมมณี 6021412116@o365.bsru.ac.th
336 อาทิตยา ขุนไกร 6021412105@o365.bsru.ac.th
337 รัชนก บุญโฮม 6021412115@o365.bsru.ac.th
338 สมฤทัย เช็งพานิชย์ 6021412058@o365.bsru.ac.th
339 น้ำฝน มีสุข 6021412087@o365.bsru.ac.th
340 ธัญพิชชา พรหมพูล 6021412078@o365.bsru.ac.th
341 ธิดากานต์ ชัยภูมิ 6021412089@o365.bsru.ac.th
342 ธนัชรัช จันทเสน 6081165059@o365.bsru.ac.th
343 หรินทร์ แก้วน้อย 6181123060@o365.bsru.ac.th
344 นางสาวรุ้งตะวัน กาญจนาภิรมย์สุข 6021381040@o365.bsru.ac.th
345 กฤษดา สุขเจริญ 5921381090@o365.bsru.ac.th
346 อศัลยา ศักดิ์สิทธิ์ภากร 5481153135@o365.bsru.ac.th
347 สุธิดา สว่างภพ 6081107004@o365.bsru.ac.th
348 สุภาดา กองแก้ว 6081107017@o365.bsru.ac.th
349 อดิศา ยมน้อย 6081107003@o365.bsru.ac.th
350 ชุลีพร สมภักดี 6081107062@o365.bsru.ac.th
351 ณรงค์ฤทธิ์ เลิศลือชัย 6124413023@o365.bsru.ac.th
352 ประไพพิมพ์ เพชรยังพูล 6081107044@o365.bsru.ac.th
353 กรรณิการ์ ทองเรือง 6081107038@o365.bsru.ac.th
354 สุกัญญา เจตน์ลออกุล 6081107046@o365.bsru.ac.th
355 มุฑิตา จันทาเพ็ญ 6081107073@o365.bsru.ac.th
356 จิตรานุช แก้วทุ่ง 6081107071@o365.bsru.ac.th
357 ณัฐสิทธิ์ ทวิสุวรรณ 6081165011@o365.bsru.ac.th
358 โยษิตา นิธิตาเมธาศักดิ์ 6121232021@o365.bsru.ac.th
359 ​เลิศ​ลักษณ์​ ศรี​จามร​ 5921282043@o365.bsru.ac.th
360 ชาญวิทย์ ศรีสุรัติสิริ 5781119066@o365.bsru.ac.th
361 วิสาขา เหมรักษ์ 6021417030@o365.bsru.ac.th
362 พิมพกานต์ เพชรกล้า 6081107052@o365.bsru.ac.th
363 มยุรีย์ การะสา 6081107007@o365.bsru.ac.th
364 ชญาณี​ เจนชัย 6081107041@o365.bsru.ac.th
365 ฌัชลิดา ดีวงษ์ 6081107005@o365.bsru.ac.th
366 ณัฐชา​ เพ็ชร​จั่น 6081107002@o365.bsru.ac.th
367 วรัญญา เกตุดี 6081107030@o365.bsru.ac.th
368 จอมใจ ดอกไม้ 6081107027@o365.bsru.ac.th
369 น้ำทิพย์ ศุภฤทธิ์ 6081107039@o365.bsru.ac.th
370 ณัฐรี ฉิมรัมย์ 6081107040@o365.bsru.ac.th
371 ญานิกา แก้วใหญ่ 6081107034@o365.bsru.ac.th
372 ชนัดดา ศรีทองคำ 6081107026@o365.bsru.ac.th
373 ปรมาภรณ์ มานะบุตร 6081107054@o365.bsru.ac.th
374 หอมหวน พนาศรี 6081107020@o365.bsru.ac.th
375 ปานิตา ผุดวัฒน์ 6081107023@o365.bsru.ac.th
376 ปรียานุช บุญจำรูญ 6081107012@o365.bsru.ac.th
377 ณัฐชญา ชัยวรานุรักษ์ 6081107022@o365.bsru.ac.th
378 ณัฐกาญจน์ สองสมุทร 6081107013@o365.bsru.ac.th
379 วีนัส เสือศรี 6081107037@o365.bsru.ac.th
380 สุรพัศ อังควัฒนวิทย์ 6121292028@o365.bsru.ac.th
381 วิภาวี บุญถนอม 6081107036@o365.bsru.ac.th
382 อันดามัน สมพันธ์สาทิตย์ 5981110013@o365.bsru.ac.th
383 พลอยมณี สุจำนงค์ 5921216014@o365.bsru.ac.th
384 ณัฐชญา ชัยวรานุรักษ์ 6081107022@o365.bsru.ac.th
385 ณัชชา รุจิเรืองชัย 6081107050@o365.bsru.ac.th
386 กฤษณะ ทะจู 6021207057@o365.bsru.ac.th
387 พีรดนย์ จันทรสาขา 6081107059@o365.bsru.ac.th
388 ธวัชชัย พงศ์อริยมงคล 5881126086@o365.bsru.ac.th
389 จารุวัฒน์ ชัยประกายวรรณ์ 5881126060@o365.bsru.ac.th
390 ปิ่นมุกข์ สุนฟ้า 6081107025@o365.bsru.ac.th
391 ฌัชลิดา ดีวงษ์ 6081107005@o365.bsru.ac.th
392 จิตติมา ธรรมคุณ 6081107006@o365.bsru.ac.th
393 วาสนา ภูมิชูชิต 6081107010@o365.bsru.ac.th
394 เยาวลักษณ์ ขจร 6081107024@o365.bsru.ac.th
395 ลัดดาวัลย์ ลุ้งใหญ่ 6081107015@o365.bsru.ac.th
396 ธมนวรรณ พลเดช 6081107001@o365.bsru.ac.th
397 ณฐวดี บัวภูเขียว 6081107011@o365.bsru.ac.th
398 วรกมล เล็กเหล่าคง 5981126015@o365.bsru.ac.th
399 รัชฎาภรณ์ บ่อชน 6081107057@o365.bsru.ac.th
400 ธารารัตน์ เนตพล 6081107029@o365.bsru.ac.th
401 ลลิตา ฮวบเอี่ยม 6081107045@o365.bsru.ac.th
402 กวินภพ ธงถาวรสุวรรณ 5621283005@o365.bsru.ac.th
403 ชไมพร จิตรใจมั่น 5781126052@o365.bsru.ac.th
404 ชไมพร จิตรใจมั่น 5781126052@o365.bsru.ac.th
405 สหขัย นุชแก้ว 5881126002@o365.bsru.ac.th
406 เด่นภูมิ บุบผาชาติ 5881126050@o365.bsru.ac.th
407 สนธยา กรุงศรี 6081126100@o365.bsru.ac.th
408 ภูเมศ อาจสามารถ 5821414002@o365.bsru.ac.th
409 ณรงค์ฤทธิ์ เลิศลือชัย 6124413023@o365.bsru.ac.th
410 ชญาณี อารักคิด 6081107019@o365.bsru.ac.th