ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1. ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ซื้อเทปพิมพ์อักษรเคลือบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ซื้อโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. จ้างบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดใหญ่

8. ซื้อเครื่องพิมพ์ฉลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ซื้อวัสดุ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ซื้อมิเตอร์ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง